Grozījumi darba likumā 2022

Akcentēšu svarīgākos grozījumus Darba likumā, kas stāsies spēkā 1.augustā 2022. gāda:

Darba līgumā būs jāparedz darbinieka tiesības (ja tādas ir) brīvi noteikt savu darba vietu;

Darba līgumā būs jānorāda nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams; Ja būs nolīgts nepilns darba laiks un darba grafiks nebūs pilnībā vai lielākoties paredzams, darba līgumā būs jānorada:

  • ka darba grafiks ir mainīgs,
  • jāietver informācija par to nolīgto darba laiku, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietvarā,
  • jānorāda informācija, kādā laikā darbinieks var veikt darbu vai viņam būtu pienākums veikt darbu,
  • informāciju par minimālo paziņošanas laiku pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukumu;
Grozījumi darba likumā 2022


Darba līgumā būs jānorāda uzteikuma kārtība;

Atsevišķās darba līgumā norādāmās ziņas varēs aizstāt ar norādi uz attiecīgiem noteikumiem, kas ietverti normatīvajos aktos vai norādi uz darba kārtības noteikumiem. Šādā gadījumā darba devējam būs jānodrošina, ka minētā informācija darbiniekiem ir pieejama bez maksas, tā ir saprotama un pilnīga, viegli pieejama;

Darba devējam būs rakstveidā jāpaziņo darbiniekiem par izmaiņām darba kārtības noteikumos, kas tieši skar darbinieku, pirms izmaiņu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā dienā, kad tās stājas spēkā;

Darba koplīgumā varēs noteikt pārbaudes termiņu līdz 6 mēnešiem (darba līgumiem uz nenoteiktu laiku).

Darba līgumos, kas noslēgti līdz 6 mēnešiem, pārbaudes termiņš nedrīkstēs būt ilgāks par 1 mēnesi. Darba koplīgumā varēs pagarināt līdz 3 mēnešiem;

Darba līgumos, kas noslēgti līdz 1 gadam, pārbaudes termiņš nedrīkstēs būt ilgāks par 2 mēnešiem. Darba koplīgumā varēs pagarināt līdz 3 mēnešiem;

Ja darbiniekam darba grafiks nebūs paredzams, pēc pārbaudes beigām darbinieks varēs prasīt pārcelt viņu darbā, kurā grafiks ir paredzams un darbinieks ir nepārtraukti nodarbināts vismaz 6 mēnešus. Darba devējam būs pienākums sniegt darbiniekam pamatotu atbildi rakstveidā 1 mēneša laikā;

Ja darbinieka grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, darbinieka nodarbināšana būs pieļaujama tikai tad, ja darbs tiek veikts iepriekš noteiktās atsauces stundās un dienās un darba devējs ir pienācīgā kārtā paziņojis darbiniekam precīzu darba izpildes laiku. Ja darba devējs darba līgumā noteiktajā termiņā nebūs pienācīgā kārtā paziņojis par paredzētā darba izpildes atcelšanu, darbiniekam būs tiesības saņemt atlīdzību, kuru viņš būtu saņēmis, ja būtu veicis darbu;

Darba devējam, nosūtot darbinieku komandējumā uz citu valsti, būs pienākums laikus pirms nosūtīšanas rakstveidā sniegt ziņas darbiniekam par ar komandējumu saistītu informāciju – valsts, valūta, pabalsti, repatriācijas iespējas;

Darba devējam būs pienākums precīzi uzskaitīt darbinieka dīkstāves laiku;
 
Darbiniekam, kuram ir bērns līdz 8 gadu vecumam vai kuram nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts, būs tiesības prasīt darba laika organizācijas pielāgojumu (t.sk. tiesības veikt darbu attālināti). Darba devējam būs pienākums izvērtēt pieprasījumu un mēneša laikā jāinformē par pielāgojuma iespējām;
 
Darba devējam būs pienākums piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasīs darbinieks, kuram Nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts (aprūpētāja atvaļinājums). Likumā paredzētais maksimālais atvaļinājuma ilgums būs 5 dienas un varēs izmantot pa daļām (dienām) (darba līgumā varēs noteikt garāku ilgumu);
 
Bērna tēvam būs tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu varēs piešķirt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas;
 
Bērna kopšanas atvaļinājuma daļa nevarēs būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu;
 
Ja bērns būs piedzimis līdz 2022. gada 31. jūlijam, piešķirot bērna kopšanas atvaļinājumu, tiks piemērota panta redakcija, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam (10 kalendārās dienas);
 
Ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta) vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības, tad citai personai, kas nav bērna māte, būs tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. 

Avots – Gita Oškāja